Dlžník je vlastníkom podielu 1/6 na nehnuteľnosti (RD). K nehnuteľnosti je zriadené právo doživotného bývania a užívania v prospech 90 ročnej osoby. Okrem podielu na nehnuteľnosti je potrebné oceniť aj túto závadu. Uvažovať pri výpočte s 20 ročnou dobou dožitia oprávneného z vecného bremena je trochu nelogické, rovnako vystáva otázka ohodnotenia závady z hľadiska celku. Oprávnený má právo k celej nehnuteľnosti a vzniká pochybnosť, či pri hodnote závady uvažovať s celou čiastkou alebo s podielom 1/6.

, pridaná otázka 20. septembra 2022