Všeobecné licenčné podmienky internetových služieb

 1. Tieto licenčné podmienky (ďalej aj „LP“) sú zmluva, ktorá určuje podmienky používania programov a aplikácií pripojených k počítačovým systémom nadobúdateľa prostredníctvom internetu čo môže zahŕňať bezdrôtovú sieť. Používanie nadobúdateľa predstavuje súhlas s prenosom štandardných informácií o zariadení pre internetové alebo bezdrôtové služby.
 2. Poskytovateľom služby je spoločnosť KROS a.s. so sídlom A. Rudnaya 21, Žilina, IČO: 31635903, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10564/L (ďalej aj „poskytovateľ“).
 3. Ak je zmluvnou stranou nadobúdateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené podmienkami LP a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené LP podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení, a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.
 4. Všeobecné licenčné podmienky internetových služieb spoločnosti KROS a.s. sa vzťahujú na nasledujúce produkty, aplikácie a služby: OMEGA – podvojné účtovníctvo, ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, CENKROS 4 a databázové súbory CENEKON a TSP, iKONEKT, INTEO (e-shop, web stránky, konektor), Doména, Platforma KROS, CLOUD a ELIS – automatické spracovanie dokladov, KROS Fakturácia, Myjob.
 5. Práva na inštaláciu a používanie: Vyjadrením súhlasu s týmito LP vzniká medzi poskytovateľom a nadobúdateľom zmluvný vzťah, na základe ktorého poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie služby. Nadobúdateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.
 6. Pravidla správania: Obsah, materiál alebo aktivity, ktoré porušujú LP, nie sú povolené.  Nadobúdateľ bude využívať služby, aplikácie a konať len v súlade s platnými právnymi predpismi. Nadobúdateľ nebude verejne zobrazovať a uchovávať nevhodný obsah a materiály, úmyselne neobchádzať žiadne obmedzenia prístupu k službám a aplikáciám alebo ich dostupnosti, vykonávať aktivity, ktoré poškodzujú poskytovateľa a prevádzkovateľov aplikácií, služieb i služieb tretích strán, neoprávnené zdieľať materiály chránené autorskými právami.
  Nadobúdateľ je povinný postupovať pri využívaní služby a aplikácie tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú poskytovateľovi, nadobúdateľovi alebo tretej osobe.
 7. Rozsah licencie: Licencia je na dobu určitú, na ktorú bola služba a aplikácia nadobúdateľom uhradená (obdobie platnosti služby) a zaniká uplynutím doby platnosti tejto služby a aplikácie alebo zrušením poskytovania služby a aplikácie.
 8. Ukončenie poskytovania licencie: Nadobúdateľ je oprávnený zrušiť službu a aplikáciu kedykoľvek. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služby a aplikácie nadobúdateľovi v prípade, že nadobúdateľ porušuje tieto LP, porušuje pravidlá správania v bode 5 LP, poruší autorské práva poskytovateľa, je neaktívny aspoň 2 mesiace bez platnej služby, poškodzuje dobré meno poskytovateľa, umožní využitie služby a aplikácie inej neoprávnenej osobe alebo nekomunikuje v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. V prípade zrušenia poskytovania služby je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené nadobúdateľom v aplikácii a službe.
 9. Autorské práva: Predmet plnenia podľa LP vrátane jeho následných úprav a zmien, je dielo v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a teda toto dielo používa ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Všetky autorské práva patria poskytovateľovi. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služby nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do diela.
  Nadobúdateľ berie na vedomie, že používaním programov poskytovateľa je nadobúdateľ povinný sa oboznámiť s licenčnými podmienkami jednotlivých programov. Používaním programov súhlasí s licenčnými podmienkami, ktoré majú prednosť pred týmto LP.
 10. Cena a platobné podmienky: Cena služby a aplikácií sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach poskytovateľa. Prístup do služby a aplikácie je podmienený uhradením ceny za používanie služby a aplikácie a súčasne vysporiadaním akýchkoľvek splatných záväzkov nadobúdateľa. Pri zrušení služby a aplikácií sa uhradená cena nevracia.
 11. Obmedzenie zodpovednosti: Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania internetových služieb, počítačových programov, služieb a aplikácií (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri používaní v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v počítačovom programe, aplikácií, služieb a internetových službách.
  Poskytovateľ nezodpovedá a nie je povinný poskytnúť servisné služby, resp. technickú podporu v prípade akýchkoľvek vád, ktoré vznikli z dôvodu nadobúdateľom alebo nadobúdateľom umožneného porušenia povinností LP, platných právnych predpisoch, z dôvodu nedodržania pokynov.
  Poskytovateľ poskytuje služby a aplikácie nepretržite s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu ich aktualizácie alebo servisných zásahov zo strany poskytovateľa, o čom bude nadobúdateľa informovať na svojej webovej stránke, sociálnych sietí alebo prostredníctvom e-mailu.
 12. Súčinnosť zmluvných strán: Nadobúdateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi riadnu súčinnosť pri poskytovaní technickej podpory a/alebo servisných služieb, najmä je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poruchy a iné vady v poskytovaných plneniach. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť všetky informácie tykajúce sa poruchy alebo informácie, o ktoré ho požiada poskytovateľ. V prípade, že nadobúdateľ vykonáva úkony smerujúce k odstráneniu alebo predchádzaniu vád sám, je povinný presne dodržiavať pokyny poskytovateľ V prípade porušenia povinnosti nadobúdateľa poskytnúť riadnu súčinnosť tak, ako to pre neho vyplýva z ustanovení LP, iných ustanovení zmlúv alebo platných právnych predpisov, nie je poskytovateľ v omeškaní s odstránením vady a nadobúdateľ nie je oprávnený uplatňovať v takomto prípade voči poskytovateľovi akýkoľvek nárok z dôvodu jej neodstránenia, pričom zároveň je nadobúdateľ povinný uhradiť poskytovateľovi všetky škody, ktoré porušením tejto jeho povinnosti vzniknú. V prípade, že vznik vady na poskytovaní služby alebo s ňou súvisiaceho plnenia spôsobil alebo zavinil nadobúdateľ, alebo ním oprávnená osoba, je nadobúdateľ povinný nahradiť poskytovateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikne.
 13. Rozhodné právo: Strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z nimi uzavretej zmluvy, súvisiacich dokumentov a interných predpisov alebo zo zmlúv s nimi súvisiacich, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., s čím strany výslovne súhlasia. Aktuálne znenie štatútu rozhodcovského súdu a rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu je zverejnené na internetovej stránke rozhodcovského súdu: http:// www.vrssr.sk/.Adresa pre elektronickú komunikáciu rozhodcovského súdu je: podatelna@vrssr.sk. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a jej obsahu rozumejú.
 14. Zmena podmienok: Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny LP a cenníka služieb. Aktuálne LP a cenník sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.kros.sk. Nové LP budú zverejnené najneskôr 1 deň pred nadobudnutím účinnosti. Nový cenník bude zverejnený najneskôr 14 dní pred nadobudnutím účinnosti.
 15. Platnosť a účinnosť LP: Tieto LP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2020 a platia do vydania nových licenčných podmienok.
  Nižšie osobitné podmienky dopĺňajú LP pre jednotlivé služby, aplikácie a platformy.

 

ELIS – Automatické spracovanie dokladov

 1. Nadobúdateľ je oprávnený prostredníctvom služby ELIS prenášať údaje (vyťažovať údaje) medzi programom a aplikáciou v rozsahu a období, v akom to služba umožňuje.

 

Eshop INTEO a služba iKONEKT

 1. Nadobúdateľ je oprávnený prostredníctvom služby prenášať údaje medzi programom a aplikáciou v rozsahu a období, v akom to služba umožňuje. V prípade služby INTEO Konektor je nadobúdateľ oprávnený prenášať údaje medzi programom a e-shopom mimo služby INTEO, v rozsahu a období, v akom to služba umožňuje.
 2. Služba iKONEKT sa poskytuje na obdobie 1 roka (4 za sebou nasledujúce kalendárne štvrťroky), nadobúdateľ si po skončení obdobia môže službu obnoviť podľa platného cenníka. Do 4 za sebou nasledujúcich štvrťrokov sa zahŕňa aj štvrťrok, v ktorom sa služba obnovuje (pri prvom zakúpení služby sa tento štvrťrok nezahŕňa).
 3. Po skončení platnosti poskytovania služby INTEO e-shop, bude služba plnohodnotne fungovať 15 dní. Po uplynutí 15 dní od skončenia platnosti služby sa automaticky deaktivuje. Ak zo strany nadobúdateľa nedôjde k úhrade obnovy služby ani počas ďalších 6 týždňov od dátumu ukončenia platnosti služby, služba automaticky zaniká a dáta budú vymazané bez možnosti obnovy. V prípade služby INTEO konektor bude služba, po 15 dňoch od skončenia platnosti poskytovania služby, trvalo deaktivovaná.
 4. Nadobúdateľ má možnosť vyskúšať si službu INTEO na 15 dní bezodplatne. Pokiaľ si nadobúdateľ službu nepredĺži, po uplynutí 15 dní sa automaticky služba deaktivuje.

 

DOMÉNA

 1. Registráciu domén pre poskytovateľa zabezpečujú spoločnosti IRISOFT, s.r.o., alebo WEBGLOBE, s.r.o..
 2. Registrácia domény bude zrealizovaná do 7 dní po prijatí platby na účet poskytovateľa. Podmienkou registrácie domény je, dostupnosť domény v danom čase registrácie.
 3. Služba Doména sa poskytuje na obdobie 1 kalendárneho roka (365 dní), nadobúdateľ si po skončení obdobia môže službu obnoviť podľa platného cenníka.
 4. Poskytovateľ služby registruje domény pri obdržaní objednávky tzv. zrýchleným spôsobom, kedy vlastníkom domény je IRISOFT s.r.o. Na požiadanie nadobúdateľ je možné zaregistrovať doménu do jeho vlastníctva.
 5. Ak si nadobúdateľ objednal doménu, ktorá je už registrovaná ako ochranná známka v Slovenskej republike, môže IRISOFT s.r.o. ako vlastník a registrátor domény po obdržaní výzvy od vlastníka ochrannej známky, previesť vlastníctvo domény na vlastníka ochrannej známky. Zároveň na žiadosť vlastníka ochrannej známky môže IRISOFT s.r.o., alebo poskytovateľ, pozastaviť prevádzku tejto domény na web stránke, vytvorenej v službe.

 

CLOUD služby

 1. Poskytovateľ poskytuje službu CLOUD za podmienky, že má nadobúdateľ prenajatú platnú licenciu programu. Pre účely týchto LP sa pod CLOUD rozumie časovo ohraničená služba, v rámci ktorej sa nadobúdateľovi poskytuje obmedzený priestor na ukladanie nadobúdateľom vytvorených dát v programe na úložisku zabezpečenom poskytovateľom.
 2. Služba CLOUD je viazaná a spojená len na dobu platnosti prenájmu licencie na používanie programu a je výhradne poskytnutá len pre programy poskytovateľa. Po ukončení časovo obmedzeného obdobia, na ktoré mal nadobúdateľ poskytnutú službu CLOUD je poskytovateľ oprávnený zamedziť nadobúdateľovi prístup k dátam, ktoré boli nadobúdateľom vytvorené v programe, ale zároveň je poskytovateľ povinný na vlastné náklady uchovať dáta vytvorené užívateľom v programe po dobu najviac 14 dní od posledného dňa, na ktorý mal nadobúdateľ službu CLOUD uhradenú. Po uplynutí 14 dní od posledného dňa, na ktorý mal nadobúdateľ službu CLOUD uhradenú, je poskytovateľ oprávnený dáta nadobúdateľa vytvorené programom z úložiska nenávratne zlikvidovať. Nadobúdateľ má možnosť prezálohovať si svoje dáta vytvorené programom najneskôr do uplynutia časovo obmedzeného obdobia služby CLOUD. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá bude za daných podmienok stratou dát nadobúdateľa tomuto spôsobená. Nadobúdateľ výslovne súhlasí so zodpovednosťou, vrátane trestnoprávnej zodpovednosti v prípade straty dát, ktoré sú napr. podkladom účtovníctva, plnenia si daňových povinností nadobúdateľa a podobne.
 3. V prípade záujmu nadobúdateľa o službu CLOUD je nadobúdateľ povinný uviesť počet osôb (užívateľov) služby CLOUD. Cena služby CLOUD je vypočítavaná za jedného používateľa (osôb) za počet mesiacov doby platnosti služby CLOUD. Súčasne so službou CLOUD si nadobúdateľ môže zakúpiť licenciu Microsoft Excel pre vytváranie editovateľných reportov z programu, počet takýchto licencií môže byť rovnaký alebo menší ako je počet používateľov služby CLOUD. Každá zakúpená licencia na používanie Microsoft Excelu je priradená konkrétnemu používateľovi služby CLOUD.

 

Platforma KROS

 1. Nadobúdateľ je oprávnený prostredníctvom Platformy KROS využívať aplikácie dostupné z platformy a využívať ďalšie funkcie v rozsahu, v akom to Platforma KROS umožňuje a v akom ich poskytovateľ určí podľa aktuálne poskytovaných programov a aplikácií.
 2. Súčasťou Platformy KROS budú ekonomické a stavebné programy a aplikácie pripojené k počítačovým systémom nadobúdateľa prostredníctvom internetu ako KROS Fakturácia, MyJob, Priebeh výstavby, Stavebné projekty, Prehliadač projektovej dokumentácie, Ocenenie BIM modelu. Presný počet a rozsah Platformy KROS má právo určiť poskytovateľ.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Platformu KROS bezplatne v rozsahu, ktorý určí poskytovateľ. Ostatné časti (služby) Platformy KROS môžu byť spoplatnené.
 4. Platforma KROS môže umožňovať prístup k produktom, službám, webovým lokalitám, prepojeniam, obsahu, materiálom, odborným znalostiam, integráciám alebo aplikáciám aj od tretích strán (iných spoločností alebo osôb ako prevádzkovateľ) (ďalej len „aplikácie a služby tretích strán“) alebo ich získavanie.
 5. Nadobúdateľ berie na vedomie, že prostredníctvom Platformy KROS žiada o poskytovanie takýchto aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán môžu umožňovať ukladanie obsahu alebo údajov u vydavateľa, poskytovateľa alebo prevádzkovateľa aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán môžu informovať o zásadách ochrany osobných údajov alebo môžu vyžadovať pred ich inštaláciou alebo používaním odsúhlasenie dodatočných podmienok. Pred získaním, používaním, vyžiadaním alebo prepojením svojho konta platforma s akýmikoľvek aplikáciami a službami tretích strán by ste si mali prečítať všetky dodatočné podmienky a zásady ochrany osobných údajov.
 6. Poskytovateľ v rámci aplikácií a služieb tretích strán neposkytuje licenciu na žiadne duševné vlastníctvo. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že preberáte všetky riziká a záväzky vyplývajúce z používania týchto aplikácií a služieb tretích strán a že poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne záväzky voči nadobúdateľovi ani iným subjektom v súvislosti s informáciami a službami poskytovanými akýmikoľvek aplikáciami alebo službami tretích strán.

 

MyJob komunikácia

 1. Aplikácia MyJob slúži na komunikáciu medzi dvoma nadobúdateľmi aplikácie (zamestnávateľ a jeho zamestnanec) a slúži aj na nahrávanie a zasielanie dokumentov.
 2. Poskytovateľ poskytuje aplikáciu Myjob dvom typom nadobúdateľov. Prvý nadobúdateľ (zamestnávateľ) ma dostupné všetky funkcie aplikácie MyJob po dobu platného balíka podpory k programu OLYMP. Druhý nadobúdateľ v postavení zamestnanca má dostupné všetky funkcie aplikácie pod dobu, kedy má prvý nadobúdateľ (zamestnávateľ druhého nadobúdateľa) platný balík podpory k programu OLYMP.
 3. Prvý nadobúdateľ si vytvorí svoje konto prostredníctvom programu OLYMP. Druhý nadobúdateľ sa v aplikácií MyJob zaregistruje po prijatí e-mailového pozvania do aplikácie MyJob od prvého nadobúdateľa.
 4. Obaja nadobúdatelia majú právo kedykoľvek vymazať svoje konto v aplikácií MyJob. Vymazať konto je možne prostredníctvom aplikácie alebo písomných pokynom poskytovateľovi.
 5. V prípade neuhradenia ceny balíka podpory k programu OLYMP budú nadobúdateľom obmedzené všetky funkcie aplikácie MyJob na len úroveň prezerania dát. Počas doby obmedzenia funkcií aplikácie MyJob môže nadobúdateľ sťahovať a ukladať všetky dokumenty z aplikácie.
 6. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zrušiť alebo obmedziť poskytovanie aplikácie MyJob obom typom nadobúdateľov v prípade, že porušujú tieto LP, Licenčné podmienky pre ekonomický a mzdový softvéru, Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa či autorské práva poskytovateľa a/alebo dobré meno poskytovateľa.
 7. V prípade zrušenia poskytovanie aplikácie MyJob je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah konta vytvoreného nadobúdateľmi. V uvedenom prípade sa uhradená cena za aplikáciu MyJob nevracia nadobúdateľom.
 8. Poskytovateľ je povinný údaje, ktoré nadobúdatelia vytvorili v aplikácií MyJob uschovať na vlastné náklady po dobu najdlhšie 3 roky od vytvorenie údajov. Poskytovateľ má rovnakú povinnosť aj v prípade nečinnosti nadobúdateľa. Pod pojmom nečinnosť sa považuje neprihlásenie sa do aplikácie. Následne po uplynutí určenej doby má poskytovateľ právo nenávratne zlikvidovať dáta nadobúdateľa.
 9. Poskytovateľ sa zaväzuje k pravidelnému (dennému) zálohovaniu dát vytvorených nadobúdateľmi v aplikácií MyJob.

 

KROS Fakturácia

 1. Pod internetovou aplikáciou s názvom KROS Fakturácia sa rozumie poskytovanie služby umožňujúcej vystavovanie dokladov na internete nadobúdateľovi na webovej stránke poskytovateľa.
 2. Nadobúdateľ je oprávnený prostredníctvom KROS Fakturácie vystavovať, evidovať, tlačiť a exportovať elektronické faktúry a zálohové faktúry a využívať ďalšie funkcie v rozsahu, v akom to poskytovateľ umožňuje.
 3. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí, že KROS Fakturácia nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie účtovných dokladov vytvorených nadobúdateľom a vedenie jeho účtovnej evidencie.
 4. Cena aplikácie sa riadi podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach poskytovateľa s možnosťou úhrady prostredníctvom platby cez PayOut alebo iné platobné systémy tretích osôb, ktoré poskytovateľ sprístupní nadobúdateľovi.

 

Spracúvanie osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje nadobúdateľa, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, za účelom realizácie obchodných záväzkov, resp. záväzkov vyplývajúci z týchto LP, na dobu počas trvania zmluvy, aby a po ukončení  zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať nadobúdateľa. Udelené spracúvanie, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď telefonicky na KROS a.s. linke 041/707 10 10, e-mailom na adrese marketing@kros.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese KROS a.s.. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu. Aktuálne informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.kros.sk/osobne-udajealebo https://www.kros.sk/informacne-memorandum.
 2. Nadobúdateľ dáva svoj súhlas poskytovateľovi s používaním súborov cookies. Cookies sa ukladajú na strane nadobúdateľa ako krátke textové súbory a slúžia na rozlišovanie nadobúdateľov. Navštívením internetovej aplikácií a vyjadrením súhlasu s týmito LP vyjadruje nadobúdateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií svoj súhlas s používaním krátkych textových súborov “cookies”, slúžiacich na získavanie informácii o nadobúdateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov nadobúdateľa. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované. Uvedené osobné údaje poskytuje nadobúdateľ dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných osobných údajov, poskytovateľ nezaručuje poskytnutie služby.

 

Ing. Jana Haderková

riaditeľka spoločnosti KROS a.s.

KROS
Copy link