Licenčné podmienky internetových služieb

 1. Tieto licenčné podmienky (ďalej aj „LP“) upravujú zmluvný vzťah a podmienky používania internetových služieb spojených s počítačovými programami ALFA plus,  OMEGA, CENKROS 4, OLYMP, aplikáciou iKROS, internetovou aplikáciou KROSbuild a MyJob vytvorených poskytovateľom.
 2. Poskytovateľom služby je spoločnosť KROS a.s. so sídlom A. Rudnaya 21, Žilina, IČO: 31635903, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10564/L (ďalej aj „poskytovateľ“). 
 3. Nadobúdateľom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená licencia na používanie programov internetových služieb pre činností súvisiace s jej podnikaním od spoločnosti KROS a.s. Nadobúdateľom nemôže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Licenčnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania.
 4. Pod programom sa pre účely týchto LP rozumie OMEGA – podvojné účtovníctvo, ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, CENKROS 4 a databázové súbory CENEKON a TSP. Pod službou sa pre účely týchto LP rozumejú služby iKONEKT, INTEO (e-shop, web stránky, konektor), Doména, CLOUD a ELIS – automatické spracovanie dokladov. Pod aplikáciou sa pre účely týchto LP rozumie iKROS – online faktúry zadarmo, KROSbuild – nahrávanie a správa dokumentov a Myjob. Program, aplikácia a služby iKONEKT a INTEO konektor sú v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, autorským dielom poskytovateľa, ktorý vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora k dielu. Služby INTEO e-shop, INTEO web stránky, Doména, CLOUD sú dielom poskytovateľa, alebo subjektu, ktorý zveril uplatňovanie autorstva poskytovateľovi.
 5. Internetová služba nie je poradenskou službou, službou účtovného alebo finančného poradcu, službou zabezpečujúcou archiváciu dát a dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov, službou právnou alebo akoukoľvek inou službou než je uvedené v týchto LP.
 6. Vyjadrením súhlasu s týmito LP vzniká medzi poskytovateľom a nadobúdateľom zmluvný vzťah, na základe ktorej poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie služby. Používateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.
 7. Zmluvné strany berú na vedomie, že na základe zmluvy dodaný predmet plnenia podľa LP vrátane jeho následných úprav a zmien, je dielo v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a teda toto dielo požíva ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Všetky autorské práva patria poskytovateľovi. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služby nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do diela.
 8. Zmluva medzi poskytovateľom a nadobúdateľom podľa týchto LP sa uzatvára na dobu určitú, na ktorú bola služba a aplikácia používateľom uhradená (obdobie platnosti služby) a zaniká uplynutím doby platnosti tejto služby a aplikácie alebo zrušením poskytovania služby a aplikácie. Používateľ je oprávnený zrušiť službu a aplikáciu kedykoľvek. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služby a aplikácie nadobúdateľovi v prípade, že nadobúdateľ porušuje tieto LP, poruší autorské práva poskytovateľa, poškodzuje dobré meno poskytovateľa, umožní využitie služby a aplikácie inej neoprávnenej osobe a alebo nekomunikuje v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. V prípade zrušenia poskytovania služby je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené nadobúdateľom v aplikácii a službe. Pri zrušení služby sa zaplatená cena za službu nevracia.
 9. Objednanie služby a aplikácie je podmienené zakúpeným programom s platným balíkom podpory v stanovenom rozsahu s aktuálnou verziou alebo aplikáciou s platným balíkom podpory v stanovenom rozsahu, aktuálnou verziou programu, aplikácie a pripojením na internet.
 10. Poskytovateľ poskytuje službu aplikácie nepretržite s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu ich aktualizácie alebo servisných zásahov zo strany poskytovateľa, o čom bude nadobúdateľa informovať na svojej webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu.
 11. Cena a platobné podmienky služieb a aplikácií sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach poskytovateľa. Prístup do služby a aplikácie je podmienený jej objednaním nadobúdateľa a uhradením ceny za používanie služby a aplikácie. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu a aplikácie alebo iné služby nadobúdateľovi, ktorý má voči poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich zaplatenia.
 12. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služby a aplikácie nadobúdateľovi v prípade, že nadobúdateľ porušuje tieto LP, stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajú pornografický materiál (obrázky, video, text), na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám, obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa, stránky nie sú aktívne, na stránkach nebol viac ako 2 mesiace zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre používateľov s platnou službou), pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH, stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chatstránky, stránky extrémne preťažujú databázové systémy. V prípade zrušenia poskytovania služby a aplikácie je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené nadobúdateľom v aplikácii a službe. Pri zrušení služby sa zaplatená cena za službu nevracia.
 13. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania internetových služieb, počítačových programov, služieb a aplikácií (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri používaní v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v počítačovom programe, aplikácií, služieb a internetových službách.
 14. Nadobúdateľ je povinný postupovať pri využívaní služby a aplikácie tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú poskytovateľovi, nadobúdateľovi alebo tretej osobe.
 15. Vyjadrením súhlasu s týmito LP sa nadobúdateľ zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá:
 • konať len v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • verejne nezobrazovať nevhodný obsah ani iné nevhodné materiály a nepoužívať tieto služby a aplikácie na zdieľanie takéhoto obsahu,
 • úmyselne neobchádzať žiadne obmedzenia prístupu k službám a aplikáciám alebo ich dostupnosti (ako napríklad extrémne preťažovanie systémov),
 • nevykonávať aktivity, ktoré poškodzujú poskytovateľa a prevádzkovateľov aplikácií a služieb a služieb tretích strán,
 • neoprávnené zdieľanie materiálov chránených autorskými právami.
 1. Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára nadobúdateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá a nie je povinný poskytnúť servisné služby, resp. technickú podporu v prípade akýchkoľvek vád, ktoré vznikli z dôvodu nadobúdateľom (alebo nadobúdateľom umožneného) porušenia povinností LP, platných právnych predpisoch, z dôvodu nedodržania pokynov alebo z dôvodov v LP.
 3. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi riadnu súčinnosť pri poskytovaní technickej podpory a/alebo servisných služieb, najmä je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poruchy a iné vady v poskytovaných plneniach. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť všetky informácie tykajúce sa poruchy alebo informácie, o ktoré ho požiada poskytovateľ. V prípade, že nadobúdateľ vykonáva úkony smerujúce k odstráneniu alebo predchádzaniu vád sám, je povinný presne dodržiavať pokyny poskytovateľ V prípade porušenia povinnosti nadobúdateľa poskytnúť riadnu súčinnosť tak, ako to pre neho vyplýva z ustanovení LP, iných ustanovení zmlúv alebo platných právnych predpisov, nie je poskytovateľ v omeškaní s odstránením vady a nadobúdateľ nie je oprávnený uplatňovať v takomto prípade voči poskytovateľovi akýkoľvek nárok z dôvodu jej neodstránenia, pričom zároveň je nadobúdateľ povinný uhradiť poskytovateľovi všetky škody, ktoré porušením tejto jeho povinnosti vzniknú. V prípade, že vznik vady na poskytovaní služby alebo s ňou súvisiaceho plnenia spôsobil alebo zavinil nadobúdateľ, alebo ním oprávnená osoba, je nadobúdateľ povinný nahradiť poskytovateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikne.
 4. Strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z nimi uzavretej zmluvy, súvisiacich dokumentov a interných predpisov alebo zo zmlúv s nimi súvisiacich, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., s čím strany výslovne súhlasia. Aktuálne znenie štatútu rozhodcovského súdu a rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu je zverejnené na internetovej stránke rozhodcovského súdu: http:// www.vrssr.sk/.Adresa pre elektronickú komunikáciu rozhodcovského súdu je: podatelna@vrssr.sk. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a jej obsahu rozumejú.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny LP. Aktuálne LP sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.kros.sk. Nové LP budú zverejnené najneskôr 1 deň pred nadobudnutím účinnosti.
 6. Tieto LP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2. 9. 2019 a platia do vydania nových licenčných podmienok.

 

Osobitné podmienky pre ELIS

 1. Nadobúdateľ je oprávnený prostredníctvom služby ELIS prenášať údaje (vyťažovať údaje) medzi programom a aplikáciou v rozsahu a období, v akom to služba umožňuje.
 2. Poskytovateľ zabezpečuje, aby služba prenášala a zobrazovala všetky podporované informácie, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť prenášaných informácií, ani žiadne riziká a zodpovednosť za škodu spojenú s ich používaním.
 3. Rozsah a platnosť služby ELIS sa riadi podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach poskytovateľa. Prístup do služby ELIS je podmienený jej objednaním nadobúdateľa a uhradením ceny za používanie služby.

 

Osobitné podmienky pre INTEO a iKONEKT

 1. Nadobúdateľ je oprávnený prostredníctvom služby prenášať údaje medzi programom a aplikáciou v rozsahu a období, v akom to služba umožňuje. V prípade služby INTEO Konektor je nadobúdateľ oprávnený prenášať údaje medzi programom a e-shopom mimo služby INTEO, v rozsahu a období, v akom to služba umožňuje.
 2. Poskytovateľ zabezpečuje, aby služba prenášala a zobrazovala všetky podporované informácie, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť prenášaných informácií, ani žiadne riziká a zodpovednosť za škodu spojenú s ich používaním.
 3. Pri používaní služby INTEO Konektor nenesie poskytovateľ zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť prenášaných informácií, ani žiadne riziká a zodpovednosť za škodu spôsobenú nekompatibilitou s e-shopmi mimo služby INTEO.
 4. Služba iKONEKT sa poskytuje na obdobie 1 roka (4 za sebou nasledujúce kalendárne štvrťroky), nadobúdateľ si po skončení obdobia môže službu obnoviť podľa platného cenníka. Do 4 za sebou nasledujúcich štvrťrokov sa zahŕňa aj štvrťrok, v ktorom sa služba obnovuje (pri prvom zakúpení služby sa tento štvrťrok nezahŕňa).
 5. Služby INTEO e-shop a INTEO konektor sa poskytujú na časové obdobia 1, 3, alebo 12 mesiacov, podľa objednávky nadobúdateľa. Nadobúdateľ si po skončení obdobia môže službu obnoviť podľa platného cenníka.
 6. Prvá objednávka služieb INTEO e-shop a INTEO konektor zo strany nadobúdateľa musí byť minimálne na časové obdobie 3 mesiacov. Pri ďalších objednávkach už si nadobúdateľ môže zvoliť ľubovoľnú dĺžku poskytovania služby z platného cenníka. Služba bude dostupná nasledujúci pracovný deň po pripísaní úhrady na účet poskytovateľa.
 7. Po skončení platnosti poskytovania služby INTEO e-shop, bude služba plnohodnotne fungovať 15 dní. Po uplynutí 15 dní od skončenia platnosti služby sa automaticky deaktivuje. Ak zo strany nadobúdateľa nedôjde k úhrade obnovy služby ani počas ďalších 6 týždňov od dátumu ukončenia platnosti služby, služba automaticky zaniká a dáta budú vymazané bez možnosti obnovy. V prípade služby INTEO konektor bude služba, po 15 dňoch od skončenia platnosti poskytovania služby, trvalo deaktivovaná.
 8. Program OMEGA a aplikáciu iKROS je možné súčasne prepojiť s viacerými službami INTEO e-shop. Program ALFA plus je možné prepojiť iba s jednou službou INTEO e-shop. Jednu zakúpenú službu INTEO e-shop je možné prepojiť len s jedným programom, alebo aplikáciou.
 9. Nadobúdateľ má možnosť vyskúšať si službu INTEO na 15 dní bezodplatne. V prípade, že si nadobúdateľ službu objedná prechádza stav služby do predplateného obdobia. Nadobúdateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni testovacieho obdobia bezodplatne, pretože služba prechádza do predplateného obdobia. Pokiaľ si nadobúdateľ službu nepredĺži, po uplynutí 15 dní sa automaticky služba deaktivuje. Ak zo strany nadobúdateľa nedôjde k úhrade obnovy služby po 15 dňoch a ďalších 6 týždňoch od dátumu ukončenia platnosti služby, služba automaticky zaniká a dáta budú vymazané bez možnosti obnovy.

 

Osobitné podmienky pre DOMENÁ

 1. Registráciu domén pre poskytovateľa zabezpečujú spoločnosti IRISOFT, s.r.o., alebo WEBGLOBE, s.r.o..
 2. Registrácia domény bude zrealizovaná do 7 dní po prijatí platby na účet poskytovateľa. Podmienkou registrácie domény je, dostupnosť domény v danom čase registrácie.
 3. Služba Doména sa poskytuje na obdobie 1 kalendárneho roka (365 dní), nadobúdateľ si po skončení obdobia môže službu obnoviť podľa platného cenníka.
 4. Poskytovateľ služby registruje domény pri obdržaní objednávky tzv. zrýchleným spôsobom, kedy vlastníkom domény je IRISOFT s.r.o. Na požiadanie nadobúdateľ je možné zaregistrovať doménu do jeho vlastníctva.
 5. Ak si nadobúdateľ objednal doménu, ktorá je už registrovaná ako ochranná známka v Slovenskej republike, môže IRISOFT s.r.o. ako vlastník a registrátor domény po obdržaní výzvy od vlastníka ochrannej známky, previesť vlastníctvo domény na vlastníka ochrannej známky. Zároveň na žiadosť vlastníka ochrannej známky môže IRISOFT s.r.o., alebo poskytovateľ, pozastaviť prevádzku tejto domény na web stránke, vytvorenej v službe.

 

Osobitné podmienke pre CLOUD

 1. Poskytovateľ poskytuje službu CLOUD za podmienky, že má nadobúdateľ prenajatú platnú licenciu programu. Pre účely týchto LP sa pod CLOUD rozumie časovo ohraničená služba, v rámci ktorej sa nadobúdateľovi poskytuje obmedzený priestor na ukladanie nadobúdateľom vytvorených dát v programe na úložisku zabezpečenom poskytovateľom.
 2. Služba CLOUD je viazaná a spojená len na dobu platnosti prenájmu licencie na používanie programu a je výhradne poskytnutá len pre programy poskytovateľa. Po ukončení časovo obmedzeného obdobia, na ktoré mal nadobúdateľ poskytnutú službu CLOUD je poskytovateľ oprávnený zamedziť nadobúdateľovi prístup k dátam, ktoré boli nadobúdateľom vytvorené v programe, ale zároveň je poskytovateľ povinný na vlastné náklady uchovať dáta vytvorené užívateľom v programe po dobu najviac 14 dní od posledného dňa, na ktorý mal nadobúdateľ službu CLOUD uhradenú. Po uplynutí 14 dní od posledného dňa, na ktorý mal nadobúdateľ službu CLOUD uhradenú, je poskytovateľ oprávnený dáta nadobúdateľa vytvorené programom z úložiska nenávratne zlikvidovať. Nadobúdateľ má možnosť prezálohovať si svoje dáta vytvorené programom najneskôr do uplynutia časovo obmedzeného obdobia služby CLOUD. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá bude za daných podmienok stratou dát nadobúdateľa tomuto spôsobená. Nadobúdateľ výslovne súhlasí so zodpovednosťou, vrátane trestnoprávnej zodpovednosti v prípade straty dát, ktoré sú napr. podkladom účtovníctva, plnenia si daňových povinností nadobúdateľa a podobne.
 3. V prípade záujmu nadobúdateľa o službu CLOUD je nadobúdateľ povinný uviesť počet osôb (užívateľov) služby CLOUD. Cena služby CLOUD je vypočítavaná za jedného používateľa (osôb) za počet mesiacov doby platnosti služby CLOUD. Súčasne so službou CLOUD si nadobúdateľ môže zakúpiť licenciu Microsoft Excel pre vytváranie editovateľných reportov z programu, počet takýchto licencií môže byť rovnaký alebo menší ako je počet používateľov služby CLOUD. Každá zakúpená licencia na používanie Microsoft Excelu je priradená konkrétnemu používateľovi služby CLOUD.
 4. Nadobúdateľ berie na vedomie, že počas aktualizácií programu nebude možné využívať program v službe CLOUD, o danom výpadku bude oboznámený e-mailom. Poskytovateľ zabezpečuje pravidelné (denné) zálohovanie dát vytvorené nadobúdateľom v službe CLOUD. V prípade neuhradenia ceny za službu CLOUD bude nadobúdateľovi zamedzený prístup k službe CLOUD.
 5. Poskytovateľ poskytne nadobúdateľovi technickú podporu a servisné služby pri používaní služby CLOUD v rozsahu podľa LP a zmluvy. Kontaktné údaje pre technickú podporu/servisné služby sa nachádzajú na internetových stránkach poskytovateľ
 6. Odstraňovania vád služby CLOUD alebo vykonávania preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku vád služby CLOUD alebo programu alebo v iných prípadoch potreby zmien a zásahov do služby alebo programu je poskytovateľ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby CLOUD, pričom na takéto obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby dáva nadobúdateľ súhlas. Poskytovanie technickej podpory a servisu sa nevzťahuje na vady poskytovanej služby, ktoré majú svoj pôvod mimo siete poskytovateľa a mimo zariadení pod priamou kontrolou poskytovateľa alebo jeho dodávateľov. Poskytovateľ poskytuje technickú podporu formu hotline v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30. Nadobúdateľ berie na vedomie, že reakčná doba na odstránenie nedostupnosti služby CLOUD po 15:30 je automaticky presunutá na nasledujúci pracovný deň po ohlásení.

 

Osobitné podmienky pre KROSbuild

 1. Nadobúdateľ je oprávnený prostredníctvom KROSbuild zakladať projekty, ukladať exporty rozpočtov, zálohy zákaziek či zmluvy, zdieľať ich medzi používateľov platformy, nahrávať dokumenty, využívať natívne alebo externé aplikácie dostupné z platformy a využívať ďalšie funkcie v rozsahu, v akom to KROSbuild umožňuje.
 2. Poskytovateľ zabezpečuje, aby KROSbuild mala náležitosti požadované platnými právnymi predpismi, avšak nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a bezchybnosť dokladov KROSbuild vygenerovaných, a rovnako za škodu spojenú s používaním KROSbuild.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať KROSbuild bezplatne v rozsahu, ktorý určí poskytovateľ. Ostatné časti (služby) KROSbuild môžu byť spoplatnené.
 4. KROSbuild môže umožňovať prístup k produktom, službám, webovým lokalitám, prepojeniam, obsahu, materiálom, odborným znalostiam, integráciám alebo aplikáciám od tretích strán (iných spoločností alebo osôb ako prevádzkovateľ) (ďalej len „aplikácie a služby tretích strán“) alebo ich získavanie.
 5. Nadobúdateľ berie na vedomie, že prostredníctvom KROSbuild žiada o poskytovanie takýchto aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán môžu umožňovať ukladanie obsahu alebo údajov u vydavateľa, poskytovateľa alebo prevádzkovateľa aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán môžu informovať o zásadách ochrany osobných údajov alebo môžu vyžadovať pred ich inštaláciou alebo používaním odsúhlasenie dodatočných podmienok. Pred získaním, používaním, vyžiadaním alebo prepojením svojho konta platforma s akýmikoľvek aplikáciami a službami tretích strán by ste si mali prečítať všetky dodatočné podmienky a zásady ochrany osobných údajov.
 6. Poskytovateľ v rámci aplikácií a služieb tretích strán neposkytuje licenciu na žiadne duševné vlastníctvo. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že preberáte všetky riziká a záväzky vyplývajúce z používania týchto aplikácií a služieb tretích strán a že poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne záväzky voči nadobúdateľovi ani iným subjektom v súvislosti s informáciami a službami poskytovanými akýmikoľvek aplikáciami alebo službami tretích strán.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranné odmietnuť obsah, ak prekračuje limity pre úložisko alebo veľkosť súboru povolené v platforma. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť alebo zablokovať obsah v platforme, ak zistí, že obsah môže porušovať príslušné právne platné právne predpisy alebo tieto VOP.
 8. Cena a platobné podmienky spoplatnených častí platforma sa riadia v zmysle platného cenníka zverejneného na webových stránkach poskytovateľa. Prístup do spoplatnenej časti KROSbuildu je podmienený objednaním služby nadobúdateľom a uhradením ceny za používanie služby.
 9. Nadobúdateľ berie na vedomie, že platforma nezabezpečuje archiváciu dát. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah ani materiály odovzdávané, ukladané alebo zdieľané inými osobami pomocou služieb KROSbuildu.

 

Osobitné podmienky pre MyJob

 1. Aplikácia MyJob slúži na komunikáciu medzi dvoma nadobúdateľmi aplikácie (zamestnávateľ a jeho zamestnanec) a slúži aj na nahrávanie a zasielanie dokumentov.
 2. Poskytovateľ poskytuje aplikáciu Myjob dvom typom nadobúdateľov. Prvý nadobúdateľ (zamestnávateľ) ma dostupné všetky funkcie aplikácie MyJob po dobu platného balíka podpory k programu OLYMP. Druhý nadobúdateľ v postavení zamestnanca má dostupné všetky funkcie aplikácie pod dobu, kedy má prvý nadobúdateľ (zamestnávateľ druhého nadobúdateľa) platný balík podpory k programu OLYMP.
 3. Prvý nadobúdateľ si vytvorí svoje konto prostredníctvom programu OLYMP. Druhý nadobúdateľ sa v aplikácií MyJob zaregistruje po prijatí e-mailového pozvania do aplikácie MyJob od prvého nadobúdateľa.
 4. Poskytovateľ zabezpečuje, aby MyJob mala náležitosti požadované platnými právnymi predpismi, avšak nadobúdatelia berú na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a bezchybnosť dokladov MyJob vygenerovaných, a rovnako za škodu spojenú s používaním MyJob.
 5. Obaja nadobúdatelia majú právo kedykoľvek vymazať svoje konto v aplikácií MyJob. Vymazať konto je možne prostredníctvom aplikácie alebo písomných pokynom poskytovateľovi.
 6. V prípade neuhradenia ceny balíka podpory k programu OLYMP budú nadobúdateľom obmedzené všetky funkcie aplikácie MyJob na len úroveň prezerania dát. Počas doby obmedzenia funkcií aplikácie MyJob môže nadobúdateľ sťahovať a ukladať všetky dokumenty z aplikácie.
 7. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zrušiť alebo obmedziť poskytovanie aplikácie MyJob obom typom nadobúdateľov v prípade, že porušujú tieto LP, Licenčné podmienky pre ekonomický a mzdový softvéru, Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa či autorské práva poskytovateľa a/alebo dobré meno poskytovateľa.
 8. V prípade zrušenia poskytovanie aplikácie MyJob je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah konta vytvoreného nadobúdateľmi. V uvedenom prípade sa uhradená cena za aplikáciu MyJob nevracia nadobúdateľom.
 9. Poskytovateľ je povinný údaje, ktoré nadobúdatelia vytvorili v aplikácií MyJob uschovať na vlastné náklady po dobu najdlhšie 3 roky od vytvorenie údajov. Poskytovateľ má rovnakú povinnosť aj v prípade nečinnosti nadobúdateľa. Pod pojmom nečinnosť sa považuje neprihlásenie sa do aplikácie. Následne po uplynutí určenej doby má poskytovateľ právo nenávratne zlikvidovať dáta nadobúdateľa.
 10. Nadobúdatelia berú na vedomie, že počas aktualizácie aplikácie MyJob nebude možne využívať funkcie aplikácie MyJob. O uvedenom výpadku budú nadobúdatelia informovaný prostredníctvom e-mailu.
 11. Poskytovateľ sa zaväzuje k pravidelnému (dennému) zálohovaniu dát vytvorených nadobúdateľmi v aplikácií MyJob.
 12. Poskytovateľ poskytne nadobúdateľom podporu a servisné služby pri používaní aplikácie MyJob v rozsahu podľa Licenčných podmienok pre ekonomický a mzdový softvér.

 

Osobitné podmienky pre spracúvanie údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje nadobúdateľa, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, za účelom realizácie obchodných záväzkov, resp. záväzkov vyplývajúci z týchto LP, na dobu počas trvania zmluvy, aby a po ukončení  zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať nadobúdateľa. Udelené spracúvanie, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď telefonicky na KROS a.s. linke 041/707 10 10, e-mailom na adrese marketing@kros.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese KROS a.s.. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu. Aktuálne informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.kros.sk/osobne-udaje alebo https://www.kros.sk/informacne-memorandum.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov nadobúdateľa. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované. Uvedené osobné údaje poskytuje nadobúdateľ dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných osobných údajov, poskytovateľ nezaručuje poskytnutie služby.

 

Ing. Jana Haderková

riaditeľka spoločnosti KROS a.s.

KROS
Copy link