Menu

Informácie o spracúvaní osobných údajov v aplikácii MyJob

 

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10564/L, IČO: 31 635 903 (ďalej aj „KROS a.s.“). Spoločnosť má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Martin Pilka, Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adrese dpo3@proenergy.sk.

2. Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie.• Informácie, ktoré nám odovzdávate v priamej súvislosti s používaním našich služieb – aplikácia MyJob. Ide o informácie potrebné k vytvoreniu MyJob konta – registračné údaje v zložení meno, priezvisko a emailová adresa.• Informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov – analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb.• Informácie o vašej interakcii s nami, napríklad spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.

3. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spracovanie vášho účtu a poskytovania našich služieb.Právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje je plnenie zmluvy o poskytnutí služby v zmysle zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ako registrovaný používateľ ste schopný prostredníctvom svojho konta v aplikácii MyJob – pristupovať do internetovej služby MyJob, vďaka ktorej môžete komunikovať so svojím zamestnávateľom. Pri tomto účele získavame teda vaše osobné údaje, preto lebo vám poskytujeme našu službu, vami slobodne zvolenú v súlade s našimi licenčnými podmienkami upravujúcimi poskytovanie zvolenej služby.

4. Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom spoločnosti KROS a.s., je informovať vás o novinkách a informovať vás o výpadkoch týkajúcich sa našich služieb. Na základe vašich informácií zaisťujeme, aby naše služby fungovali tak, ako to od nich očakávate, napríklad sledujeme výpadky alebo odstraňujeme problémy, ktoré nám nahlásite.

5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti KROS a.s., a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre KROS a.s., a s ktorými máme, samozrejme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Konkrétny zoznam príjemcov je: SUMA consulting, s.r.o., IS KROS, s.r.o., VÚSI, spol. s r.o., ÚRS PRAHA, a.s., IRISOFT, s. r. o., Slovak Telekom a.s. , Slovenská pošta, Zelená pošta, WebSupport, NUSTEP, Master Internet, s. r. o., HubSpot Ireland Limited, Google (Adwords, Analytics), Facebook, Wingify (Push Crew), Hotjar, Sales Manago, NetSucess, s. r. o.

6. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaj?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Napríklad zrušíte svoje MyJob konto alebo nás požiadate o zrušenie MyJob konta, tak my sme povinní pristúpiť k likvidácii vašich osobných údajov.

7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na KROS a.s., a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch KROS a.s. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

KROS a.s., využíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie, ktorých cieľom je zabezpečenie chodu spoločnosti a poskytnúť vám kvalitné služby prispôsobené vám presne na mieru. Uvedené činnosti sú používané najmä pre vyhodnotenie rizík a ďalších služieb, ktoré vám poskytujeme.Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na e-mailovú adresu marketing@kros.sk alebo priamo písomne na adresu spoločnosti.

KROS
O nás
Blog
Kontakty