Ako zaevidovať zahraničnú faktúru za ubytovanie, ktorá bola vystavená s DPH, ktorej vrátenie budem žiadať?

Zahraničná faktúra za ubytovanie a vrátenie sumy DPH

Ubytovacie služby sú služby, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť. Miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, to znamená, že daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je nehnuteľnosť.

Daňovník – platiteľ DPH bol na služobnej ceste v Rakúsku, kde dostal faktúru za ubytovanie. Na faktúre je uvedená rakúska DPH aj IČ DPH – spoločnosť je v Rakúsku platiteľom DPH. Celková suma faktúry je 231,- Eur s DPH, z toho suma DPH je 21,- Eur.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa zaplatená „zahraničná“ DPH posudzuje za daňový/nedaňový výdavok vzhľadom na refundáciu sumy DPH.

Ak daňovník nemá nárok na vrátenie DPH (nepresiahne sumu 50,- Eur/ročne), zaplatená DPH je daňovým výdavkom v období kedy bolo za službu zaplatené.
 • Došlú faktúru za ubytovanie zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,

 • Riadky DPH opravte na N (Nevstupuje do DPH),
 • Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti. Suma faktúry bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

 

Ak daňovník má nárok na vrátenie DPH a požiada o vrátenie sumy DPH:
 • v zdaňovacom období kedy DPH zaplatil je suma DPH nedaňový výdavok,
 • v zdaňovacom období kedy požiada o vrátenie DPH sa suma DPH stáva daňovým výdavkom.

Žiadosť o vrátenie sa podáva najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok  na vrátenie DPH (za ktoré bola DPH zaplatená).

 • Došlú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,
 • Riadky DPH zmeňte na N (Nevstupuje do DPH),
 • V poli stĺpec PD kliknite na R (Rozpis). Vo formulári rozúčtujte sumu na výdavok ovplyvňujúci základ dane 210,- Eur a výdavok neovplyvňujúci základ dane 21,- Eur    
 • Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku. Suma základu bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane a suma DPH do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.

V kalendárnom roku, kedy požiadate o vrátenie DPH v peňažnom denníku preúčtujte sumu DPH z výdavkov neovplyvňujúcich do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Preúčtovanie sumy je uzávierková operácia.                             .

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Stĺpec PD vyberte Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
 • v Základe doplňte sumu DPH, ktorú žiadate vrátiť mínusom,
 • v záložke Ostatné zakliknite Uzávierkový doklad,
 • vyplnený doklad uložte.

 

Druhým dokladom zaúčtujte sumu do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v Základe doplňte sumu DPH,
 • v záložke Ostatné zakliknite Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte.

 

Daňovník má povinnosť evidovať nárok na vrátenú sumu DPH aj v evidencii pohľadávok.

 • Pohľadávku zaevidujte s typom dokladu Iná pohľadávka – Iná pohľadávka,
 • % DPH vyberte N (Neobsahuje DPH) a vyplňte Základ,
 • Stĺpec PD vyberte Iný príjem ovplyvňujúci základ dane, 
 • vyplnený formulár uložte.
 • Úhradu pohľadávky zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link